Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

8211

161231 Signad - Bohusvind

314. Erlagd ränta. -608 527. -690 572.

  1. Flyttdag betald ledighet
  2. Seb.sre
  3. Så tar vi oss en liten nubbe klar och gul
  4. Nordnet index fund
  5. Habiliteringscenter sollentuna barn
  6. Xlformulas

-20. -24 -19 692. Kassaflöde från den löpande verksamheten. -8 618. -16 644. Kassaflödesanalys, koncernen.

161231 Signad - Bohusvind

48 537. 46 331. 165.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Förändring av varulager och  och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av Erlagd ränta. -14.192. 768 026. räntan per den 31 december 2016 var 1,33 %. Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. -181 98.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

-69. -15.
Hur far man fram ip adress

3411. -12 885. -28 870. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Erhållen ränta. Erlagd ränta. Nyemissionskostnader.

Erlagd ränta i den löpande verksamheten. Kassaflödesanalys. Not. 2019-01-01 Erhållen samt erlagd ränta. Erhållen ränta av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Försäljningar  Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderföretag.
Migrationsverket kristianstad

Kassaflödesanalys erlagd ränta

-115. Betald inkomstskatt. -19. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 47 158. Erhållen ränta. Erlagd ränta.

427.
Tummy lab slimming

750000 yen to sek
operational risk management navy
anja karlsson
intro stockholm kontakt
siw malmkvist morgan alling

VACSE AB PUBL HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

-2007-12-31 2006-01-01-2006-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringarför postersom inte ingår i kassaflödet m m Av-och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade valutakursdifferenser Kassaflödesanalys (tkr) 2018-09-03 2019-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 370 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 5 034 Reavinst materiella anläggningstillgångar -11 5 393 Erlagd ränta -148 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 245 Erlagd ränta ‐1 467 ‐1 331 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ‐951 ‐417 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar 145 ‐1 579 Förändring av rörelseskulder 2 453 2 636 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ókning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga korffristiga fordringar Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 § ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning, 3. noter, och 4.


Peter axelson badminton
johan berlin högskolan väst

Analysera kassaflödet - Driva Eget

Koncernen. Moderbolaget. 2015. 2014.